/** * @file * Configuration file for Drupal's multi-site directory aliasing feature. * * This file allows you to define a set of aliases that map hostnames, ports, and * pathnames to configuration directories in the sites directory. These aliases * are loaded prior to scanning for directories, and they are exempt from the * normal discovery rules. See default.settings.php to view how Drupal discovers * the configuration directory when no alias is found. * * Aliases are useful on development servers, where the domain name may not be * the same as the domain of the live server. Since Drupal stores file paths in * the database (files, system table, etc.) this will ensure the paths are * correct when the site is deployed to a live server. * * To use this file, copy and rename it such that its path plus filename is * 'sites/sites.php'. If you don't need to use multi-site directory aliasing, * then you can safely ignore this file, and Drupal will ignore it too. * * Aliases are defined in an associative array named $sites. The array is * written in the format: '..' => 'directory'. As an * example, to map http://www.drupal.org:8080/mysite/test to the configuration * directory sites/example.com, the array should be defined as: * @code * $sites = array( * '8080.www.drupal.org.mysite.test' => 'example.com', * ); * @endcode * The URL, http://www.drupal.org:8080/mysite/test/, could be a symbolic link or * an Apache Alias directive that points to the Drupal root containing * index.php. An alias could also be created for a subdomain. See the * @link http://drupal.org/documentation/install online Drupal installation guide @endlink * for more information on setting up domains, subdomains, and subdirectories. * * The following examples look for a site configuration in sites/example.com: * @code * URL: http://dev.drupal.org * $sites['dev.drupal.org'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost/example * $sites['localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://localhost:8080/example * $sites['8080.localhost.example'] = 'example.com'; * * URL: http://www.drupal.org:8080/mysite/test/ * $sites['8080.www.drupal.org.mysite.test'] = 'example.com'; * @endcode * * @see default.settings.php * @see conf_path() * @see http://drupal.org/documentation/install/multi-site */ $sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnasober'; //$sites['keskkonnategu.ee'] = 'keskkonnategu'; /**$sites['localhost.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu'; $sites['10.0.1.100.keskkonnategu'] = 'keskkonnategu';*/ //$sites['keskkonnaauhind.ee'] = 'keskkonnaauhind'; /**$sites['localhost.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober'; $sites['10.0.1.100.keskkonnasober'] = 'keskkonnasober';*/ //$sites['keskkonnakapp.ee'] = 'keskkonnakapp'; /**$sites['localhost.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp'; $sites['10.0.1.100.keskkonnakapp'] = 'keskkonnakapp';*/ Auhind üldvõidu pävinud ettevõttele | Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte

Auhind üldvõidu pävinud ettevõttele

  1. KIK sõlmib üldvõidu pävinud ettevõttega, auhinna kasutamise lepingu, mille alusel saab võitnud ettevõte kasutada kuni 35 000 eurot enesetäienduse või ettevõtte keskkonnategevuse täiustamise rahastamiseks.
  2. Üldvõitja saab lepingu sõlmimise raames valida ühe auhinna valikauhindade nimekirjast või esitab KIKile omapoolse investeeringu ettepaneku. KIK ja Keskkonnaministeerium analüüsivad auhinna vajalikkust ning valiku põhjendatust.
  3. Valikuauhinnad:

a) Koolitusreis

Koolitusreisi raames osaletakse mõnel suurel keskkonnateemalisel konverentsil, messil, vms

suurüritusel, külastatakse mõne välisriigi keskkonnaalast tegijat või ettevõtet. Koolitusreisi teemad on keskkonnatehnoloogiate, ressursi- ja energiatõhususe, eduka keskkonnajuhtimise vms valdkonnast. Koolitusreisi suunatus sõltub sellest, mis ettevõttega on tegu ning kus kategoorias ta võitis (toode/teenus, protsess või kkjs). Koolitusreisi täpsem sisu ning plaan selgub ühise arutelu tulemusel arvestades ettevõtte vajadusi ning soove. Täiendavalt, juhul, kui üldvõitja valib auhinnaks koolitusreisi, kuhu võitja saadetakse KIKi toel, pakume tunnustatutele ja konkursil osalejatele välja võimalust koolitusreisil soovi korral oma kuludega osaleda. Eesmärgiga suurendada ka teiste ettevõtete keskkonnateadlikkust.

b) Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine ettevõttes / Toote korral ka

ökomärgise taotlemine

Selle auhinna saab valida ettevõte, kel puudub sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem või kes soovib oma tootele taotleda ökomärgist. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine sisaldab endas keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise alast konsultandi teenust, konsultandi poolseid koolitusi ettevõttes ja välisaudititiga seotud kulude katmist. Kogukulu umbes 10 000eurot.

Ökomärgise taotlemine sisaldab endas konsultandi teenust, mille raames aidatakse dokumentatsiooni ja ettevalmistavate tegevustega ning nõustatakse toote kriteeriumitega vastavusse viimisel, võimalusel ja vajadusel kaasatakse ka ökomärgise valdkonna kriteeriumi väliseksperti. Lisaks kaetakse auhinna raames veel järgnevad kulud: tõendamisega seotud tegevustele (näiteks laboritestid, vajalikud auditid, lisatestid), taotluse riigilõivu tasumisel ning turundusnõustamisel. Kogukulu umbes 15 000 eurot.

c) Ressursi- või energiatõhususe auditi läbiviimine ettevõttes.

Auditi valib ettevõte, kes on tavaettevõttest sammukese ees ning on mõistnud ressursi ja

energiatõhusa tootmise vajalikkust jätkusuutlikus majanduses. Audit näitab ettevõttele selgelt ära kohad, kust ta saab kokku hoida ning kuhu tasub tõhususe nimel investeerida. Energiaauditi maksumus jääb keskmiselt 10 000-15 000 euro piiresse. Energiaauditi auhind sisaldab konsultatsooni audiitoriga, auditi eelset ettevõtte seiret ja külastust, auditi läbiviimist ning auditi aruannet. Täiendavalt saab auhinna raames pakkuda ka investeeringute jaoks rahataotluste koostamise nõustamist. Ressursitõhususe audit on alles väljatöötamisel (KeM ja MKM koostöös) ning selle läbiviimiskulu praegune prognoos on: ca 10 000 eur.

d) Ettevõtte arenguks vajaliku täiendava investeeringu toetamine

Ettevõttel, kellel on kindel keskkonnaheaolule kaasa aitav, auhinnafondi piiresse jääv ja selgelt põhjendatud investeeringuvajadus, saab KIK poolse rahastuse selle investeeringu elluviimiseks. Antud auhind on väga individuaalne ning selle vajadust ja põhjendatust kaalutakse ja arutatakse koos ettevõttega.

4. Täiendav auhind Euroopa Keskkonnaauhinna konkursil (European Business Awards for the Environment) edukalt osalevale ettevõttele.

Lisaks üldvõitjale ja kategoorias tunnustatutele valib žürii igal aastal välja sobivad ettevõtted, kes saadetakse osalema Euroopa Keskkonnaauhinna konkursil (European Business Awards for the Environment). Euroopa keskkonnaauhinna konkursil edukalt osalenud ning kolme parema ettevõtte hulka valitud ettevõtete lähetus auhinnatseremooniale makstakse kinni.